حوزه گستره فناوری اطلاعات را شامل می شود و زیر موضوعات زیادی را در بر میگیرد