این دوره به عنوان پایه و پیش نیاز تمامی دوره‌های مرتبط با فرآیندهای کسب و کاری، طراحی شده است و شرکت در آن به تمامی افرادی که به هر شکل قصد دارند در بخشی هرچند کوچک از یک پروژه فرآیند کسب و کاری درگیر شوند، توصیه می‌گردد.

 

شرکت کنندگان در این دوره به صورت کامل با تفکر فرآیند محور آشنا خواهند شد.

مانند تمامی دوره های این موسسه، به هر دلیل که دانشجو قصد ادامه حضور در دوره را نداشته باشد، تا یک روز پس از اتمام جلسه اول، تمام مبلغ پرداختی جهت ثبت نام، عودت خواهد شد.

علاوه بر این، با استفاده از ابزارهای معروف مدیریت فرآیند، آشنا می شوید.